1.Σκοποί του Σωματείου είναι:

α) Η μελέτη, ανάπτυξη και προώθηση των αρχών και μεθόδων της ομοιοπαθητικής επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο

β) Η διάδοση της χρήσης της ομοιοπαθητικής επιστήμης και της θεραπείας που προσφέρει σε ασθενείς,

γ) Η εκπαίδευση ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών, βιοχημικών και άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων και η ανταλλαγή πληροφοριών για τις κλινικές εφαρμογές της ομοιοπαθητικής και η συνεργασία του σωματείου για τον ίδιο λόγο με Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Επιστημονικές Εταιρείες και ιδιώτες σχετικής ειδικότητας και συναφών ενδιαφερόντων,

δ) Η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για θεραπευτές ομοιοπαθητικής.

2. Μέσα για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών είναι:

α) Η χρηματοδότηση ερευνών για την ομοιοπαθητική, μέσω των πόρων του σωματείου.

β) Η οικονομική υποστήριξη επιστημόνων που διεξάγουν έρευνες για την ως άνω αιτία.

γ) Η δημιουργία σεμιναρίων Πανεπιστημιακού επιπέδου στην ομοιοπαθητική.

δ) H δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών και δεδομένων, όπου θα εμπεριέχονται τα αποτελέσματα των ερευνών στους ανωτέρω τομείς, στην οποία θα έχουν πρόσβαση τα μέλη του σωματείου.

ε) H συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της έρευνας, των κλινικών εφαρμογών, της αξιολόγησης αυτών και της ανταλλαγής πληροφοριών με επιστήμονες, Νοσοκομεία, Δημόσιες Αρχές, παρέχοντάς τους τις πληροφορίες και τα δεδομένα των ερευνών που έχει στην κατοχή του στον τομέα των θεραπευτικών ιδιοτήτων της ομοιοπαθητικής.

στ) Η συνεργασία για τους ίδιους ως άνω λόγους με άλλα σωματεία και ενώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

ζ) Η έκδοση περιοδικού.